ul. Gen. J. Dąbrowskiego 20B, 35-036 Rzeszów 17 850 50 50 rejestracja@albadent.pl

  Każdy pacjent lub opiekun prawny pacjenta ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych.
  Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 159, z późn. zm.) dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • do wglądu przy lekarzu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych
 • poprzez kopię.
 • Wydanie kopii dokumentacji medycznej na wniosek pacjenta nastąpi na podstawie wniosku pacjenta lub opiekuna prawnego na specjalnym druku, który można pobrać klikając w ikonkę.

  Wniosek podpisany przez pacjenta lub opiekuna prawnego należy złożyć osobiście w Rejestracji Gabinetu Dentystycznego ALBADENT pod adresem Rzeszów, ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 20 a lub przesłać pocztą lub przesłać skan własnoręcznie podpisany na adres mailowy rejestracja@albadent.pl z podaniem adresu do korespondencji.

  Sposób odbioru dokumentacji:

 • jeśli pacjent lub opiekun prawny składa wniosek osobiście – dokumentacja może zostać odebrana przez osobę upoważnioną na wniosku o wydanie kopii dokumentacji medycznej
 • jeśli wniosek jest składany przez inną osobę, kopia dokumentacji będzie wydana jedynie pacjentowi, opiekunowi prawnemu lub osobie wskazanej na oświadczeniu znajdującym się w karcie pacjenta.
  Czas przygotowania kopii indywidualnej dokumentacji medycznej wynosi maksymalnie:
 • w formie papierowej – 7 dni od daty złożenia wniosku
 • formie papierowej wraz z kopią modelu – 14 dni od daty złożenia wniosku
 • Wgląd w indywidualną dokumentację medyczną w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych może mieć pacjent lub jego opiekun prawny oraz osoba upoważniona przez Pacjenta lub opiekuna prawnego w dokumentacji medycznej w oświadczeniu znajdującym się w karcie pacjenta.

Gabinet Dentystyczny ALBADENT przechowuje indywidualną dokumentację medyczną pacjentów przez okres 20 lat od dnia ostatniej wizyty. Po tym okresie dokumentacja może zostać wydana na wniosek pacjenta lub w przypadku śmierci pacjenta na wniosek osoby wymienionej w oświadczeniu, o którym mowa powyżej. W przypadku niezłożenia stosownego wniosku dokumentacja po okresie przechowywania będzie usuwana.

OPŁATA ZA KOPIĘ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

  Za udostępnienie dokumentacji w formie kopii Gabinet Dentystyczny ALBADENT pobiera opłatę. Dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie wniosku pacjenta lub wniosku opiekuna prawnego na druku dostępnym na naszej stronie internetowej lub w rejestracji.

  Gabinet Dentystyczny ALBADENT zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 159, z późn. zm.), za udostępnienie dokumentacji w formie kopii pobiera stosowne opłaty opłatę:

 • 1) stawka za jedną stronę kopii papierowej wynosi 0,78 zł brutto
 • 2) stawka za kopię na CD wynosi 7,79 zł brutto
 • 3) stawka za sporządzenie kopii modelu ortodontycznego wynosi 25 zł brutto
 • Stawki za kopie inne:

 • 1) kopia elektroniczna (jeśli jest dostępna) 225 zł brutto
 • 2) kopia gipsowa 170 zł brutto za szt.
 • Rejestracja wydaje dokumentację medyczną pacjentowi lub osobie wskazanej przez pacjenta w oświadczeniu po przedstawieniu dowodu dokonaniu opłaty. Opłat nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej organom i instytucjom uprawnionym na mocy odrębnych przepisów.

Przepisy określające prawa pacjenta:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 159, z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 15 sierpnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.)

KARTA PRAW PACJENTA w Gabinecie ALBADENT Stomatologia Estetyczna i Implantologia

Prawem pacjenta jest:

 • znać z góry rodzaj i przewidywany koszt zabiegu.
 • oczekiwać od członków zespołu stomatologicznego stosowania odpowiednich metod i środków zapobiegania infekcjom
 • pytać o alternatywne leczenie i uzyskać,
 • zrozumiałym dla siebie językiem, informacje o zaletach i wadach każdej opcji.
 • znać przebieg kształcenia się i doświadczenie swojego dentysty oraz zespołu stomatologicznego.
 • wiedzieć, jakie zawodowe zasady, prawo i etyka obowiązują Twojego dentystę oraz zespół stomatologiczny.
 • znać dokładnie okres i warunki rękojmi.

Lek. stom. specjalista stomatologii ogólnej Paweł Strzępek

— właściciel Gabinetu Stomatologii Estetycznej i Implantologii ALBADENT

Facebook