Informacje dla pacjentów

Udostępnienie dokumentacji medycznej

Każdy pacjent lub opiekun prawny pacjenta ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych.
Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 159, z późn. zm.) dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  • do wglądu przy lekarzu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych
  • poprzez kopię.

Wydanie kopii dokumentacji medycznej na wniosek pacjenta nastąpi na podstawie wniosku pacjenta lub opiekuna prawnego na specjalnym druku, który można pobrać klikając w ikonkę.

Wniosek o udostępnienie danych osobowych

Wniosek podpisany przez pacjenta lub opiekuna prawnego należy złożyć osobiście w Rejestracji Gabinetu Dentystycznego ALBADENT pod adresem Rzeszów, ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 20 a lub przesłać pocztą lub przesłać skan własnoręcznie podpisany na adres mailowy rejestracja@albadent.pl z podaniem adresu do korespondencji.

Sposób odbioru dokumentacji:

  • osobiście lub mailowo na podstawie wypełnionego wniosku – pacjent lub opiekun prawny
  • osobiście na podstawie wypełnionego wniosku przez pacjenta lub opiekuna prawnego – osoba wskazana na oświadczeniu znajdującym się w karcie pacjenta

Czas przygotowania kopii indywidualnej dokumentacji medycznej wynosi od 1-10 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

Wgląd w indywidualną dokumentację medyczną w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych może mieć pacjent lub jego opiekun prawny oraz osoba upoważniona przez Pacjenta lub opiekuna prawnego w dokumentacji medycznej w oświadczeniu znajdującym się w karcie pacjenta.

Gabinet Dentystyczny ALBADENT przechowuje indywidualną dokumentację medyczną pacjentów przez okres 20 lat od dnia ostatniej wizyty. Po tym okresie dokumentacja może zostać wydana na wniosek pacjenta lub w przypadku śmierci pacjenta na wniosek osoby wymienionej w oświadczeniu, o którym mowa powyżej. W przypadku niezłożenia stosownego wniosku dokumentacja po okresie przechowywania będzie usuwana.

Opłata za kopię dokumentacji medycznej

Za udostępnienie dokumentacji w formie kopii Gabinet Dentystyczny ALBADENT pobiera opłatę. Dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie wniosku pacjenta lub wniosku opiekuna prawnego na druku dostępnym na naszej stronie internetowej lub w rejestracji.

Gabinet Dentystyczny ALBADENT zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 159, z późn. zm.), za udostępnienie dokumentacji w formie kopii pobiera stosowne opłaty:

 • stawka za jedną stronę kopii papierowej wynosi 2zł brutto
 • stawka za kopię na CD/DVD 15zł brutto
 • kopia za sporządzenie modelu ortodontycznego 50zł brutto
 • kopia elektroniczna 20zł brutto

Rejestracja wydaje dokumentację medyczną pacjentowi lub osobie wskazanej przez pacjenta w oświadczeniu po przedstawieniu dowodu dokonaniu opłaty. Opłat nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej organom i instytucjom uprawnionym na mocy odrębnych przepisów.

Przepisy określające prawa pacjenta

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 159, z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 15 sierpnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.)